شاخص ها

توجه: به منظور شرکت در هر یک از حیطه ها، افراد متقاضی بایستی فقط فرمهای ارسال آثار هر یک از محورهای انتخابی را پر نمایند و محاسبه امتیازها براساس شاخصها توسط کمیته های علمی تخصصی جشنواره انجام خواهد شد. بنابراین لازم به پر کردن فرمهای شاخصها توسط فرد متقاضی نبوده و این شاخصها فقط جهت اطلاع شرکت کنندگان می باشد.

 

محور آموزش

شاخص و فرم استاد برتر
گروه آموزشی برتر
شاخص انتخاب دفاتر و مراکز توسعه آموزش علوم پزشکیEDC & EDO

 

محور پژوهش

شاخص و فرم ابداع و اختراع
شاخص و فرم کتاب برتر
شاخص و فرم محقق برتر
شاخص و فرم مرکز تحقیقات برتر
شاخص و فرم مقاله برتر
شاخص و فرم نشریه برتر

 

محور خدمات سلامت

شاخص و فرم دانشگاه های مجری طرح دانشگاه سالم 
شاخص و فرم بیمارستان ارتقا دهنده سلامت

 

محور دانشجویی

شاخص و فرم دانشجویی و دانش آموخته برتر

 

 

☼بازدید کل: 71,957 ☼امروز: 14 ☼دیروز: 7 ☼این صفحه: 3,048 ☼آنلاین: 1 جزئیات